Τρεις (3) θέσεις Διαιτητών στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση τριών (3) θέσεων Διαιτητών μη πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τριετούς διάρκειας, δυναμένης να ανανεωθεί.
Τα προσόντα, τα ασυμβίβαστα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται:
α) στο άρθρο 17 του Ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, β) στην Υ.Α. 44746/Δ1.10008, ΦΕΚ 3396/Β΄/31.12.2013 (Κανονισμός Καταστάσεως Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.), καθώς και γ) στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που είναι διαθέσιμη μαζί με τα έντυπα αίτησης, υπεύθυνης δήλωσης κ.λπ. στα κεντρικά Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., (Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, Γραμματεία Διοίκησης, 5ος όροφος, τηλ.: 210 88.14.922) και στην παρούσα ανακοίνωση.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις με συστημένη επιστολή. Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι και την 24η Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Δείτε την Αίτηση

Σχόλια