Δικηγόρος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

To Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, έως του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (19.200,00€) με τον αναλογούντα ΦΠΑ, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις με τουλάχιστον ενός (1) έτους νομική εμπειρία. Η υποβολή των προσφορών και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 17/10/2017. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια