Έκταση δεδικασμένου, που απορρέει από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας από πλευράς Δημοσίου να προβάλει δικαίωμα κυριότητας σε δάση και λοιπές εκτάσεις

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε στο ερώτημα, εάν μία έκταση, εμβαδού 29.640 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην Κοινότητα Κρήνη του Νομού Χαλκιδικής υπάγεται στο άρθρο 10 του ν. 3208/2003 με βάση το απορρέον δεδικασμένο από τις υπ'αριθ. 1609, 1610 και 1611/1980 αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες με τις υπ'αριθ. 288, 260 και 503/1983 αποφάσεις του Αρείου Πάγου αντίστοιχα και οι οποίες αφορούν τμήματα, συνολικού εμβαδού 155 στρεμμάτων, της έκτασης των 29.640 στρεμμάτων.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (194/2017), από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324 και 331 Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο για το ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε, εφ' όσον πρόκειται για το αυτό αντικείμενο και την αυτή ιστορική και νομική αιτία και δεν περιλαμβάνει τούτο και τις αιτιολογίες της απόφασης, ούτε αφορά δικαιώματα ή έννομες σχέσεις οι οποίες δεν αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση του δικαιώματος που κρίθηκε, αλλά προβλήθηκαν από τους διαδίκους και εξετάσθηκαν από το δικαστήριο ως χρήσιμα για την υποβοήθηση της κρίσης του για το ένδικο δικαίωμα ή ως προς εκείνα που κρίθηκαν πλεοναστικά. Εξάλλου το αντικείμενο της δίκης καθορίζεται με την αγωγή, το δε δικαστήριο περιορίζεται να διαπιστώσει τη συνδρομή ή όχι των πραγματικών προϋποθέσεων της διάταξης, η οποία προβλέπει το δικαίωμα που υποβάλλει ο ενάγων και την κατάφαση ή άρνηση της προβλεπόμενης έννομης συνέπειας.
Επομένως, σύμφωνα με το ΝΣΚ, κρίσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μείζονος (ήτοι μεγαλύτερης έκτασης) ακινήτου, στις οποίες προβαίνει κατά την εκδίκαση επιμέρους τμημάτων αυτού, δεν παράγουν δεδικασμένο για το μείζον ακίνητο, διότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάστηκε πλεοναστικά και δεν ήταν αναγκαίο για την στήριξη του διατακτικού της απόφασης.
Επομένως, η υπόψη έκταση του ιστορικού της γνωμοδότησης των 29.640 στρεμμάτων δεν δύναται να υπαχθεί στην διάταξη του ν. 3208/2003, αρθρ. 10, παρ. 1, εδ. γ΄ και συνεπώς ορθώς δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη ως ιδιωτική, εξαιρουμένων των 155 περίπου στρεμμάτων, που κρίθηκαν ότι ανήκουν σε κτηματίες. Δείτε το πλήρες κείμενο της ΓΝΜ εδώ

Σχόλια