Δύο (2) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αλίμου

Ο Δήμαρχος Αλίμου καλεί όσους υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, για την κάλυψη δύο θέσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από 04.10.2017 έως και 13.10.2017. Η διάρκεια της άσκησης είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, των ασκούμενων δικηγόρων, σε οκτώ (8ώρες), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο του ασκούμενου. (legalnews24.gr) Δείτε την πρόσκληση εδώ

Σχόλια