Μεταπτυχιακό: Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις, στη Νομική του ΑΠΘ

Η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνεργαζόμενα Τμήματα αφενός Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αφετέρου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ιδίου Πανεπιστημίου αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις» για το ακ. έτος 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τον ίδιο τίτλο.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες. Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνονται δεκτές από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 22 α Σεπτεμβρίου 2017, ενώ ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η 2 α Οκτωβρίου 2017. Για το ακ. έτος 2017-2018 τα τέλη εγγραφής έχουν οριστεί στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€).
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Κατηγορίες Πτυχιούχων: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (μόνο από αυτά τα Τμήματα και όχι από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αιτήσεις από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχόλια