Θέσεις Νομικών στο ΑΣΕΠ: Διοικητικό Δίκαιο & Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Προγράμματα

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων οι δύο θέσεις αφορούν:
1.Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ:«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Προγράμματα» (κωδ. 10003) πρόκειται να απασχοληθεί σε θέματα που αφορούν δράσεις σε προγράμματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών γενικότερα πολιτικών, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. (Απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών)
2.Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ: «Διοικητικό Δίκαιο» (κωδ. 10004) πρόκειται να απασχοληθεί με τη μελέτη των υφισταμένων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων με σκοπό την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές βελτιώσεις, καθώς και με την παρακολούθηση της νομολογίας με στόχο τη μελλοντική σχετική εναρμόνιση των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. (Απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής).
Αιτήσεις μέχρι 8 Αυγούστου 2017

Σχόλια