Στο ΣτΕ θα κριθεί η συνταγματικότητα διάταξης που προβλέπει ότι δεν επιστρέφονται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές για λογαριασμό τρίτων φορέων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 2.11.2016 προσφυγή ιατρών κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και, ήδη, Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 
Με την προσφυγή αυτή οι προσφεύγοντες, πρώην συμβασιούχοι ιατροί του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με ειδική σύμβαση ιδιωτικού δικαίου κατ΄ άρθρο 10 του ν.δ/τος 1204/1972 (Α΄ 123), ζητούν να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από το ανωτέρω Ταμείο της από έτους 2016 αιτήσεώς τους να τους επιστραφούν εντόκως οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τρίτων που παρακρατήθηκαν, κατά τους ισχυρισμούς τους, αχρεωστήτως από τις αποδοχές τους της περιόδου από 1.1.2011 έως 19.3.2014.
Με την υπό κρίση αίτηση τίθεται εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 2, 20 παρ. 1 και 26) των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως αντικατάσταθηκε η παράγραφος αυτή με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καθ΄ ο μέρος προβλέπουν ότι δεν επιστρέφονται εισφορές που εισπράττονται αχρεώστητα από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για λογαριασμό τρίτων φορέων, εφαρμοζομένων των προβλέψεων αυτών και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υποθέσεων. Η εισαγωγή της υπόθεσης στο ΣτΕ συνεπάγεται αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Σχόλια