Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει μεταξύ άλλων δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για τη θέση Νομικού Σύμβουλου ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ. Αντικείμενο Εργασιών: Νομική υποστήριξη Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ για την πόλη της Αθήνας και τις υπόλοιπες πόλεις που λειτουργεί το Πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ με καθημερινή παρουσία.
Διάρκεια συμβάσεων για θέσεις: Από τις 1-8-2017 έως τις 31-7-2018, με δυνατότητα παράτασης για το επόμενο έτος σε περίπτωση παράτασης λειτουργίας του Προγράμματος. Αμοιβή για κάθε θέση: 13.200,00€, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων, φόρων και εισφορών (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών), όπως θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Αιτήσεις έως και τις 10/7/2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια