Η Εγκύκλιος για τις άδειες καταστημάτων και μουσικής κατ'εφαρμογή του ν.4442/2016

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την Εφαρμογή του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο με το νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄230) θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου απλουστεύεται η διαδικασία του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια