Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Ο Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω , μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας , με έμμισθη εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας -6η ΥΠΕ . Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι : 1. Η εκπροσώπηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, υπό την ιδιότητά του ως
συνηγόρου και η παράστασή του ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του. 2. Η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, καθώς και επεξεργασία και γνωμοδότηση επί πράξεων της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το νοσοκομείο. 3. Η τήρηση με προσωπική ευθύνη αρχείου για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει. 4. Οι απασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα του νοσοκομείου για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/28-02-2012 (ΦΕΚ 498Β’) και Κ.Υ.Α οικ.2/844/0022/2013 (ΦΕΚ 43Β’) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4024/11 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια