Πρόσληψη 16 ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης δέκα έξι (16) ασκούµενων δικηγόρων για την πραγµατοποίηση µέρους της πρακτικής τους άσκησης στα Γραφεία της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: • Το χρονικό διάστηµα της άσκησής τους θα είναι έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) µήνες, µετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. • Η µηνιαία αποζηµίωση των ασκούµενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600€. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλµατος της αρµόδιας ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. • Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων θα είναι οκτώ (8) ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες των Γραφείων της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων θα είναι οι δικηγόροι που υπηρετούν στα Γραφεία της Νοµικής Υπηρεσίας που θα απασχολούνται οι εκάστοτε ασκούµενοι. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σχόλια