Χορήγηση σύνταξης - Claw back - Aρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ)

Κοινωνική ασφάλιση – Χορήγηση σύνταξης - Μη λύση γάμουΜε την 11700/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 11ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της προσφεύγουσας και ακύρωσε τη με αριθμό 52Α/470/2010 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Συντάξεων Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί ένσταση της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ανωτέρω Υποκαταστήματος.  Με την τελευταία είχε ομοίως απορριφθεί αίτηση της προσφεύγουσας περί χορηγήσεως σε αυτήν κυρίας συντάξεως, λόγω θανάτου του συζύγου της από το
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  Κρίθηκε ότι, έως το χρόνο θανάτου του συζύγου της προσφεύγουσας ο γάμος της με αυτόν υφίστατο και συνεπώς αυτή δικαιούται τη χορήγηση κύριας και επικουρικής συντάξεως από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αντιστοίχως, λόγω χηρείας.  Και τούτο διότι δεν αποδείχθηκε η κοινοποίηση της 219/2002 αποφάσεως περί λύσεως του γάμου της προσφεύγουσας με τον αποβιώσαντα σύζυγό της, ενώ εξάλλου από το με ημερομηνία 1-03-2005 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου προέκυπτε ότι κατά τον ανωτέρω χρόνο θανάτου του συζύγου της δεν είχε καν τελεσιδικήσει η ανωτέρω δικαστική απόφαση. 
Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Claw back: Με την 251/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης με την κρινόμενη προσφυγή αποφάσεως του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με την οποία η προσφεύγουσα Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία κλήθηκε να καταβάλει στο καθ ου η προσφυγή ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην οφειλόμενη από αυτή αυτόματη επιστροφή  (claw back), κατ  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 41), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. Α 222) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 18) και το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4262/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 114) γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2015 έως 31/5/2015: Κατά το διάστημα από 1/2/2015 έως 31/5/2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας δημοσιεύτηκαν  9.654 αποφάσεις : 7.506 αποφάσεις τακτικής διαδικασίας,  1.254 αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολών άρθρου 200 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 190 αποφάσεις σε Συμβούλιο και 704 αποφάσεις Προεδρικής Διαδικασίας. Στις  ανωτέρω περιλαμβάνονται  επί υποθέσεων αλλοδαπών: 488 αποφάσεις των παρατάσεων κράτησης, 124 αποφάσεις επί αντιρρήσεων, 608 αποφάσεις επί αιτήσεων ακυρώσεως και 576 αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής αλλοδαπών. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια