ΣτΕ: Νόμιμος ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Το Δ΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄αριθμ. 4240-4242/2015 αποφάσεις του, απέρριψε τις αιτήσεις τόσο του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), όσο και της ΑΕΚ, οι οποίοι με τις προσφυγές τους ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), με την οποία  δεν επιτράπηκε στην ΑΕΚ να συμμετέχει στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. και τις αποφάσεις της επιτροπής εποπτείας και ελέγχου παιγνίων που αφορούν την σύσταση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου Ο.Π.Α.Π. και καθορίζουν τα προσόντα,
επιλογής, κ.λπ. των μελών της εν λόγω τριμελούς επιτροπής.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 4240/2015 κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.2 περ.γ της κ.υ.α. 37336/6.8.2008 και ενόψει του ως άνω επιδιωκόμενου σκοπού της ρύθμισης και της ανάγκης διαφύλαξης της πρακτικής αποτελεσματικότητάς της, η διατυπούμενη απαγόρευση κατοχής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων δεν καταλαμβάνει μόνον τα πρόσωπα που κατέχουν τυπικώς μια από τις ως άνω μνημονευόμενες ιδιότητες [του ιδιοκτήτη, του βασικού μετόχου, του (μέλους) οργάνου διοικήσεως ή του διευθυντικού στελέχους Π.Α.Ε.], αλλά καλύπτει και τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν εν τοις πράγμασι έργο διοικήσεως Π.Α.Ε., δηλαδή έχουν ουσιαστική εξουσία λήψεως αποφάσεων επί θεμάτων ουσιωδών για την επίτευξη των σκοπών της ομάδας ή και η εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό της ομάδας – Τούτο αποτελεί ζήτημα πραγματικό, το οποίο εξετάζεται βάσει των στοιχείων κάθε συγκεκριμένης υποθέσεως. Επόμένως κρίθηκε νόμιμη η πράξη περί αποκλεισμού της Α.Ε.Κ. από το στοίχημα, λόγω συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας στο πρόσωπο του θεωρούμενου ως ασκούντος την πραγματική διοίκηση της εν λόγω Π.Α.Ε., διότι ο υιός του μετέχει στο Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και είναι συνιδιοκτήτης εταιρίας η οποία κατέχει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της. (humanrightscaselaw.gr)

Σχόλια