Θέση νομικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «ΈΣΟΔΑ ΠΜΣ με τίτλο "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας 10/2015"», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καϊση, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: 1. Μία (1) θέση
για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Alternative Dispute Resolution -(ADR)
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:  Διδακτορικός τίτλος σπουδών Ιδρύματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομίμως αναγνωρισμένος, στα γνωστικά αντικείμενα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου ή της Διεθνούς Διαιτησίας. Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο ADR. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο ADR. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18/12/2015 και ώρα 14:30. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δέσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ) και στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310807526, e-mail: a.chalkia@ihu.edu.gr ). Aναλυτικά η Πρόσκληση εδώ

Σχόλια