Νέος ΚΠολΔ: Θεσπίζεται προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση για την επίδοση της αγωγής. Τί αλλάζει στη δυνατότητα μεταβολής αιτήματος της αγωγής

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος
Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, το άρθρο 215 παρ.2 τροποποιείται και με αυτό πλέον θεσπίζεται προθεσμία για την επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, η οποία καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της αν ο εναγόμενος διαμένει στην Ελλάδα και σε εξήντα (60) ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στην αλλοδαπή. Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου
4335/15, συνδυάζεται συστηματικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 237 και 238, οι οποίες εισάγουν τον κανόνα της έγγραφης διαδικασίας και εκμεταλλεύονται χρονικά προς εξυπηρέτηση της οικονομίας της δίκης τον μέχρι σήμερα «νεκρό» χρόνο από την κατάθεση της αγωγής και μέχρι τη συζήτησή της. Είναι προφανής η πρόθεση της συντακτικής επιτροπής για σύντμηση της διαδικασίας, ωστόσο αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αν ο ενάγων δεν εκπληρώσει το δικονομικό αυτό βάρος, δηλ. δεν επιδώσει την αγωγή εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και ως εκ τούτου δεν παράγει δικονομικές έννομες συνέπειες. Οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες διατηρούνται. Η νέα διατύπωση της παρ.2 του άρ.215 ΚΠολΔ έχει ως εξής: «2. Στην περίπτωση του άρθρου 237, η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα».
Στο άρθρο 223 του ΚΠολΔ εδ.β’(απαράδεκτο μεταβολής αιτήματος), προστέθηκε η δυνατότητα του ενάγοντος να ζητήσει κατ’ εξαίρεση και με προϋποθέσεις μεταβολή του αιτήματος της αγωγής και με δήλωση στα πρακτικά πέραν μόνο με τις προτάσεις, που προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Η νέα διατύπωση του άρ.223 έχει ως εξής: «Όταν επέλθει η εκκρεμοδικία, είναι απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος της αγωγής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ενάγων με τις προτάσεις ή με δήλωση στα πρακτικά εωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό να περιορίσει το αίτημα της αγωγής ή να ζητήσει: 1) τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της αγωγής και 2) αντί γι’ αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το διαφέρον εξαιτίας μεταβολής που επήλθε».

Σχόλια