Πώληση ακινήτου στο Δημόσιο - Περιορισμοί στις εξετάσεις μαθητών λυκείου - Αναστολή εκτέλεσης πράξης επιβολής φόρου - Έννομο συμφέρον συνέχισης της δίκης (νομολογία ΣτΕ)

ΣτΕ 1400/2015 (Β/7μ): Στην περίπτωση, κατά την οποία αγοραστής ακινήτου είναι το ίδιο το Δημόσιο, ως αξία πωλήσεως του μεταβιβασθέντος ακινήτου σε σχέση με την αξία του ακινήτου, κατά τον χρόνο αγοράς του, προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος του πωλητή από τη σχετική αγοραπωλησία και, περαιτέρω, το αντίστοιχο φορολογητέο εισόδημά του, λαμβάνεται υπόψη άνευ ετέρου, το αναγραφόμενο στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο και αληθώς καταβληθέν τίμημα.
ΣτΕ 1461/2015 (Γ): Οι διατάξεις του πδ 60/06 (Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου) δεν παραβιάζουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της
αναλογικότητας, καθώς, αφενός μεν, αποβλέπουν στην εξασφάλιση των ίσων όρων συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των εξεταζομένων, αφετέρου δε τα αντικείμενα και μέσα, των οποίων απαγορεύεται η κατοχή, είναι πρόσφορα να χρησιμοποιηθούν για δολίευση των εξετάσεων. Η απαγόρευση της κατοχής τέτοιων αντικειμένων και μέσων δεν περιορίζεται στον χρόνο παραμονής του μαθητή στην αίθουσα των εξετάσεων, αλλά και στον χρόνο προσωρινής απομάκρυνσής του από την αίθουσα.
ΣτΕ 1538/2015 (Στ/7μ): Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, είναι σε ισχύ προσωρινή διαταγή Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου ή απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου, με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της καταλογιστικής πράξεως, νομίμως εκδίδεται ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί τον νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων καθώς και για την επιβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά αναστέλλεται η λήψη λοιπών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Συνεπώς, το άρθρο 74 παρ 6 ν 2238/94, με το οποίο προβλέπεται ότι η χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της πράξης επιβολής φόρου, προσθέτου φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων κατά το ποσοστό που βεβαιώνεται αμέσως μετά την άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής, σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταμειακής βεβαίωσης του ως άνω ποσοστού, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
ΣτΕ 1740/2015 (Ολ): Ναι μεν δεν αποκλείεται το ηθικό έννομο συμφέρον να συνιστά ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της δίκης κατ’ άρθρο 32 παρ 2 πδ 18/1989, θα πρέπει, όμως, με κάποιο τρόπο να αποδίδεται ηθική απαξία στον αιτούντα. Ούτε η ανάγκη αποτροπής εκδόσεως παρομοίου περιεχομένου πράξεων στο μέλλον, ούτε το γεγονός ότι τέτοιου περιεχομένου πράξεις έχουν συνήθως περιορισμένης χρονικής ισχύος περιεχόμενο συνιστά τέτοιο ιδιαίτερο έννομο συμφέρον, κατά μείζονα δε λόγο εφόσον στην τελευταία περίπτωση μπορεί να καθορισθεί κατόπιν αιτήσεως των εκάστοτε αιτούντων συντομοτάτη δικάσιμος εκδικάσεως της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως πριν τη λήξη της ισχύος των πράξεων αυτών. (ste.gr)

Σχόλια