Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ στη συνεδρίασή του στις 20 Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που συνεδρίασε στα γραφεία του ΔΣΑ, στις 20 Οκτωβρίου 2015, μετά από εκτενή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:
1.Διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων.
Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλειος Αλεξανδρής ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ο προϊστάμενος της οργανωτικής επιτροπής των εξετάσεων του γνωστοποίησε διάφορα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με τους επιτηρητές και την
εξεύρεση αίθουσας για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων που γίνονται για πρώτη φορά πανελλαδικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην οποία επισημαίνεται ότι η αποκλειστική ευθύνη για τη διενέργεια των γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Οκτωβρίου 2015, (οι οποίες ορίσθηκαν να πραγματοποιηθούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας από τις 30.10.2015 έως και την 1.11.2015), ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο εξέδωσε την σχετική υπουργική απόφαση και εισπράττει  το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής.
Για τους λόγους αυτούς, αναφέρεται στην επιστολή,  το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει να λάβει εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων, ιδίως εξεύρεση κατάλληλων αιθουσών, ορισμός και αμοιβή επιτηρητών.
2.Ιστοσελίδα ΔΣΑ
Ο Πρόεδρος έθεσε το ζήτημα του κόστους και της λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΔΣΑ, κάνοντας αναφορά στην σύμβαση με την εταιρεία E. Bλάχος-Π. Ζήκος Ο.Ε υπογράφηκε στις 9.1.2012. Η ίδια εταιρεία έχει αναλάβει και την αποστολή των sms του συλλόγου. Ο πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ να ασχοληθεί με τις οικονομικές και τεχνικές διαστάσεις του θέματος και να υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης ώστε να βελτιωθεί ποιοτικά η εικόνα της ιστοσελίδας και του Συλλόγου.  Ο έλεγχος των στοιχείων ανετέθη στον νομικό σύμβουλο Αλ. Λεοντόπουλο.
3.Αντίδραση στις πρόσφατες διατάξεις για το ασφαλιστικό(ΕΤΑΑ).
Μετά την ψήφιση του Ν. 4337/2015 με τον οποίο καταργούνται προηγούμενες ευνοικές ρυθμίσεις για το ΕΤΑΑ, το Διοικητικό συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του συμβούλου και προεδρεύοντος του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ Δ. Βερβεσού  και αποφάσισε:
Το ΔΣ. Του ΔΣΑ εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 21 του Ν.4337/2015 με την οποία καταργήθηκαν και μάλιστα αναδρομικά ευνοϊκές ρυθμίσεις προηγούμενου νόμου που έδιναν στους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους δικηγόρους, τη δυνατότητα να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.  
Ο ΔΣΑ θεωρεί ότι η ψήφιση της παραπάνω διάταξης που έγινε παρά την καθολική αντίδραση όλων των επιστημονικών φορέων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ(δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών),  οδηγεί σε απομείωση των εσόδων του Ταμείου και πλήττει τη βιωσιμότητα του.
Ενόψει όλων αυτών, το Δ.Σ του ΔΣΑ αποφάσισε τα εξής:
Να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ως άνω διάταξης του Ν. 4337/2015. Προς το σκοπό αυτό θα συνταχθεί σχέδιο προσφυγής το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους δικηγόρους που έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.
Να προτείνει στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, να ληφθεί απόφαση για αποχή αόριστης διάρκειας από δίκες εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων που έχουν κατατεθεί πριν  τον Ν.3900/2010.
Να συμμετάσχει στις 12/11/2015 στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Να δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου και να αναλάβει ο ΔΣΑ τον συντονισμό δράσης με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς και γιατρούς για το θέμα αυτό, ενόψει και της επικείμενης κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
4.Αποτροπή κινδύνου ερημοδικίας-εξυπηρέτηση δικηγόρων και διαδίκων στον επαναπροσδιορισμό δικασίμων σε υποθέσεις υπερχρεωμένων προσώπων(νόμος Κατσέλη).
Το Δ.Σ του ΔΣΑ έκανε δεκτή πρόταση του συμβούλου κ. Χρίστου Χριστόπουλου, ο οποίος πρότεινε τα εξής:
Στην υπό έκδοση Υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για   να προβλέπεται η υποχρεωτική έγκαιρη γνωστοποίηση (κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό τρόπο) του αναρτητέου εγγράφου των αυτεπαγγέλτως επαναπροσδιοριζόμενων υποθέσεων από κάθε Ειρηνοδικείο της Επικράτειας στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους (εντός του κάθε νομού που εδρεύει το κάθε Ειρηνοδικείο) καθώς και στον ΔΣΑ.
Ακόμη σε αμιγώς πρακτικό επίπεδο και σε περίπτωση που δεν ρυθμιστεί εγκαίρως το θέμα με την υπό έκδοση υπουργική απόφαση, πρότεινε να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία και συνεργασία του Συλλόγου, τουλάχιστον με όλα τα Ειρηνοδικεία του νομού Αττικής, προκειμένου το ίδιο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο έγκαιρης ενημέρωσης, ύπαρξης και διαρκούς επικαιροποίησης του σχετικού αρχείου, να προγραμματιστεί έγκαιρα και να λειτουργεί από την έναρξη του νέου έτους.
5.Ορισμός Επιτροπής για την έγκριση αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Εκπτωτικού Προγράμματος του ΔΣΑ(Εισηγήτρια: Χ. Κοντούρη).
Το Δ. Σ του ΔΣΑ έκανε δεκτή την εισήγηση για σύσταση επιτροπής έγκρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται για συμμετοχή στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του ΔΣΑ η οποία θα απαρτίζεται από τους Γεώργιο Μπουλούκο, Χριστίνα Κουντούρη, Γ.  και Χρίστο(Τίτο) Χριστόπουλο.
6.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής για την πρόσληψη 4 δικηγόρων στο ΤΕΕ
Στη θέση της Αντιπροέδρου κ. Ιωάννας Καλαντζάκου που παραιτήθηκε, κληρώθηκε ο Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Γαλετσέλλης.
7.Εγκρίσεις χορηγιών
Το Δ.Σ του ΔΣΑ ενέκρινε χορηγία 1000 ευρώ για δύο έτη στην Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου,  300 ευρώ για το συνέδριο με θέμα τις πολεμικές αποζημιώσεις που διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων και Νέων Πολιτικών Επιστημόνων(ΕΟΝΕΠΕ), καθώς και 300 ευρώ στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αθλητισμός χωρίς Αναβολικά».
8.Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ του ΔΣΑ
Στο Δ.Σ του άρχισε η κατ΄ άρθρον συζήτηση και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεκρίθησαν ως εισήχθησαν τα άρθρα 1,2 και 3 του Κανονισμού που αφορούν τον αριθμό των μελών του Δ.Σ, τη θητεία και τις αρμοδιότητες του Δ.Σ του ΔΣΑ.
Τα άρθρα 4 και 5 συζητήθηκαν επί της αρχής και θα συζητηθούν κε νέου, μαζί με τα υπόλοιπα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ
9.Συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις (Εισήγηση Α.Λεοντόπουλου)
Το Δ.Σ αποφάσισε να δεχθεί την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου σύμφωνα με την οποία κρίνεται εφαρμοστέο το νέο καθεστώς(Ν. 4285/2014), για την εγγραφή δύο υποψηφίων δικηγόρων, μετά από απόφαση του ΣτΕ.
10.Εγκριση δαπανών
Το Δ.Σ του ΔΣΑ ενέκρινε δαπάνη 1.784 ευρώ + ΦΠΑ για 21 τεμάχια καρέκλες Ειρηνοδικείου καθώς και 300 για φάξ βιβλιοθήκης.)
(δελτίο τύπου-dsa.gr)

Σχόλια