Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ικηγόρων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40) προσκαλεί όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Οκτώβριος 2015 έως Μάρτιος 2016) να υποβάλουν την αίτησή τους από την 28/09/2015 ως και την 9/10/2015. Επικουρικά, τους ήδη υπηρετούντες στο Τ.Π. & ∆ανείων ασκούµενους ∆ικηγόρους να υποβάλουν αίτηση εξάµηνης παράτασης της άσκησής τους - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το
προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους - η οποία θα ληφθεί υπόψη µόνο στην περίπτωση που εµφανισθεί µικρότερος αριθµός υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε 10 (δέκα) και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα σε τρεις (3) δηλαδή από 1 (ένας) σε κάθε Κατάστηµα. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης εδώ 

Σχόλια