Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σύμφωνα με το νέο μνημόνιο1α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».
 β. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 καταργείται. 

2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις  της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία  είναι ενενήντα (90) ημερών από την  έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση  της παράλειψης.»

3.Η ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την  παράγραφο 2 του παρόντος, καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Σχόλια