Νομολογία ΑΠ: Αδικοπρακτική ευθύνη σε τροχαίο που έγινε στην Ελλάδα και εμπλέκεται αλλοδαπός

ΑΠ 207/2012 :Αδικοπραξία σύμφωνα με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Οι ενοχές από αδικοπραξία διέπονται από το δίκαιο του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα. Επέλευση θανάτου από αδικοπραξία που συνέβη στην Ελλάδα. Αξίωση ψυχικής οδύνης. Διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με τη Lex causee. Ολες οι σχετικές προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση λόγω της αδικοπραξίας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα από το οποίο προέκυψε θάνατος του αλλοδαπού. Κύκλος των προσώπων που δικαιούνται αποζημίωσης. Εννοιολογικός προσδιορισμός της "οικογένειας του θύματος". Συνιστά αόριστη νομική έννοια. Εν προκειμένω για τον προσδιορισμο της οικογένειας και κατά συνέπεια των δικαιούχων της αποζημίωσης, εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί έκρινε ότι δεν εφαρμόζεται το ελληνικό αλλά το αλλοδαπό δίκαιο.(Nomos)

Σχόλια