Ανεπιφύλακτη παραλαβή ελαττωματικών εμπορευμάτων (νομολογία)ΑΠ 61/2011: Μεταφορές εμπορευμάτων. Παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς να ελεγχθεί η κατάστασή τους. Μαχητό τεκμήριο υπέρ του μεταφορέα ότι τα εμπορεύματα ήταν σε καλή κατάσταση. Απόδειξη από τον παραλήπτη με άλλα αποδεικτικά μέσα της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων.
Σύμφωνα το άρθρο 30 παρ.1 της Συμβάσεως Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων Οδικώς (C.M.R.), η οποία έχει κυρωθεί με το ν.559/1977, αν ο παραλήπτης προβεί στην παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς να ελέγξει την κατάσταση αυτών με το μεταφορέα ή χωρίς να κοινοποιήσει προς αυτόν επιφυλάξεις δίδοντας προς αυτόν γενική ένδειξη της απώλειας ή της βλάβης, όχι αργότερα από το χρόνο παραδόσεως σε περίπτωση εμφανούς απώλειας ή ζημίας και εντός επτά ημερών από την παράδοση εξαιρουμένων των Κυριακών και επισήμων αργιών σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας μη εμφανούς, το γεγονός της παραλαβής από αυτόν θα αποτελεί απόδειξη prima facie ότι αυτός παρέλαβε τα εμπορεύματα στην κατάσταση που αναφέρεται στο δελτίο παραδόσεως, σε περίπτωση δε απώλειας ή ζημίας που δεν είναι εμφανής οι επιφυλάξεις πρέπει να γίνονται εγγράφως. Με την πιο πάνω διάταξη δημιουργείται τεκμήριο υπέρ του μεταφορέα ότι ο παραλήπτης παρέλαβε τα εμπορεύματα στην κατάσταση που αναφέρεται στο δελτίο παραδόσεως, το τεκμήριο όμως αυτό είναι μαχητό.
Συνεπώς αν ο παραλήπτης δεν ελέγξει την κατάσταση των εμπορευμάτων μαζί με το μεταφορέα ή δεν διατυπώσει επιφυλάξεις γι` αυτήν, δεν αποκλείεται σ` αυτόν το δικαίωμα να αποδείξει την απώλεια ή τη ζημία των εμπορευμάτων με άλλα αποδεικτικά μέσα. (πηγή:nomos)

Σχόλια