Μεταφορά Εργαζομένων. Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη.

Η ελληνική νομοθεσία για τη μεταφορά των εργαζομένων επιβάλλει την υποχρέωση για τον εργαζόμενο να διατηρήσει τη σχέση εργασίας του με τον εκδοχέα. Η σύμβαση εργασίας με τον εκδοχέα εξακολουθεί να ισχύει. Το Πρωτοδικείο Βόλου (αρ. απόφασης 60/2012, Δελτίο της Εργατικής Νομοθεσίας 2012 (ΔΕΝ), σ.1194) προβλέπει ότι αν ο εργαζόμενος αρνείται να αποδεχθεί τη μεταφορά της σχέσης εργασίας, θεωρείται ότι ο εργαζόμενος παραιτείται και ως εκ τούτου δεν δικαιούται αποζημίωση για απόλυση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το γεγονός ότι δικαίωμα του εργαζομένου να θέσει βέτο στη μεταφορά δεν αναγνωρίζεται, δεν είναι αντίθετο προς το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρέπεια του εργαζομένου.
Σχετική με το θέμα της μεταφοράς εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων είναι η κοινοτική οδηγία  2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την οδηγία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων διατηρούνται όταν η επιχείρηση όπου εργάζονται αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Τα συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την υφιστάμενη σύμβαση εργασίας ή εργασιακή σχέση. Επιπλέον, η μεταβίβαση επιχείρησης δεν συνιστά βάσιμο λόγο απολύσεως. Απολύσεις μπορούν να γίνουν μόνο για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους.
Τα κράτη μέλη δύνανται να υποχρεώνουν τον εκχωρητή της επιχείρησης να ενημερώνει τον εκδοχέα για όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πρέπει να μεταβιβαστούν. Ωστόσο, αυτά μεταβιβάζονται ακόμα και σε περίπτωση παράλειψης της εν λόγω κοινοποίησης.
Κατ’ αρχήν, οι όροι εργασίας των απασχολουμένων εξακολουθούν να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συλλογικής σύμβασης της επιχείρησης. Ωστόσο, οι εν λόγω όροι εργασίας μπορεί να μεταβληθούν, τουλάχιστον ένα έτος μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, εφόσον το επιτρέπουν τα κράτη μέλη.
Παρομοίως, επί της αρχής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων που ισχύουν βάσει συμπληρωματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, δεν μεταβιβάζονται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων στις παροχές λόγω γήρατος στο πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων δε διατηρούνται όταν η μεταβίβαση γίνεται κατά τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Για να αποφευχθεί η καταχρηστική προσφυγή στις διαδικασίες αφερεγγυότητας με σκοπό να στερηθούν οι εργαζόμενοι των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση μεταβίβασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν αυτό το είδος πρακτικής. (πηγές: labourlawnetwork.eu / europa.eu)

Σχόλια