Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α, το οποίο περιέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα μέρη και το είδος και το ύψος της αξίωσης. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση και, εάν η αίτηση έχει συμπληρωθεί σωστά, το δικαστήριο εκδίδει την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής εντός 30 ημερών. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής επιδίδεται ή κοινοποιείται από το δικαστήριο στον καθού, ο οποίος μπορεί είτε να καταβάλει το ποσό της αξίωσης είτε να το αμφισβητήσει. Μπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής εντός 30 ημερών. Σε μία τέτοια περίπτωση, η υπόθεση παραπέμπεται στα συνήθη αστικά δικαστήρια και εκδικάζεται βάσει του εθνικού δικαίου.
Εφόσον δεν υπάρξει δήλωση αντιρρήσεων από τον καθού, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής καθίσταται αυτομάτως εκτελεστή. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής -και μετάφρασή της εάν είναι αναγκαία- αποστέλλεται στις αρχές επιβολής του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο αυτή πρέπει να εκτελεσθεί. Η εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής. Τα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία είναι διαθέσιμα στο link: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-el.do

Σχόλια